Znak SFRU J

obvestila

ANEKS H KOLEKTIVNI POGODBI ZA NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI V REPUBLIKI SLOVENIJI-v podpisovanju

S tem aneksom se ureja obračun kilometrine pri povračilu stroškov prevoza na delo in z dela ter kilometrine za uporabo lastnega avtomobila v državi od 1. oktobra 2020 dalje.

Ministrstvo je sporočilo reprezentativnim sindikatom potek podpisovanja:

Spoštovani,
Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sprejela Informacijo o pogajanjih z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja glede cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov, ki se upošteva pri obračunu povračila stroškov prevoza na delo in z dela v obliki kilometrine ter kilometrine za uporabo lastnega avtomobila v državi za javne uslužbence po prenehanju veljavnosti Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov.

Vlada Republike Slovenije je tudi sprejela predlog Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, ki določa ceno, ki se upošteva pri obračunu povračila stroškov prevoza na delo in z dela v obliki kilometrine ter kilometrine za uporabo lastnega avtomobila v državi za javne uslužbence in določila, da se besedilo določb predloga Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji vključi v anekse h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev, ki vsebujejo določbe v zvezi s povračilom stroškov prevoza na delo in z dela in so bile objavljene v Uradnem listu Republike Slovenije št. 40/12.

Upoštevaje sprejet sklep vlade vam v prilogi posredujemo anekse h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev, v katerih so na sindikalni strani navedeni isti podpisniki kot pri podpisu zadnjih aneksov h kolektivnih pogodbam. Prosimo vas, da nam najkasneje do ponedeljka, dne 2.11.2020, do 12. ure sporočite morebitne spremembe podpisnikov na sindikalni strani. V primeru izdanih pooblastil za podpis aneksov h kolektivnim pogodbam, vas prosimo, da nam posredujete tudi podpisana pooblastila (lahko po elektronski pošti v skenirani obliki).
Podpis vseh aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev bo potekal predvidoma v sredo, dne 4.11.2020, na Ministrstvu za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, v Tiskovnem središču. Natančne informacije glede poteka podpisa aneksov boste še prejeli.
Lep pozdrav,
Peter Pogačar
generalni direktor Direktorata za javni sektor


Ostanite zdravi in lep pozdrav, Jožica.

Plačilni roki-sprememba

PLAČILNI ROKI

Ne glede na 82. člen ZIUZEOP se plačilni rok 60 dni ne uporabi v primeru, ko dolžnik ni gospodarski subjekt iz prvega odstavka 6. člena ZPreZP-1. Iz tega sledi, da za vrtce, šole in zavode ne velja več 60 dnevni plačilni rok, kadar je dolžnik fizična oseba (starši…).

S spoštovanjem.

 

 

 

KONTAKT

 

E-pošta

 

Telefon
040 704 220

 

 

Iskanje