Znak SFRU J

obvestila

Obvestilo

Razprava se nadaljuje. Vlada je svoja izhodišča že posredovala. Več informacij bomo posredovali po pogajanjih.

Uradni list 88/2016

IV. Odprava anomalij v sistemu plač javnega sektorja 

Vladna in sindikalna stran soglašata, da se bosta najkasneje do 1. 5. 2017 dogovorili za odpravo anomalij oziroma ustrezne uvrstitve v plačne razrede glede vrednotenja delovnih mest oziroma nazivov v javnem sektorju, še posebej to velja za delovna mesta plačne skupine J, delovna mesta iz Dogovora o ukrepih na področju plač v javnem sektorju zaradi makroekonomskih razmer za obdobje 2009–2010 z dne 24. 2. 2009, ter za delovna mesta pooblaščenih uradnih oseb. Podpisniki dogovora so sporazumni, da je možno anomalije odpravljati v razponu od 1–3 plačnih razredov na posameznem delovnem mestu oziroma nazivu.

Za odpravo anomalij v vseh plačnih skupinah iz prvega odstavka te točke se nameni 70 mio EUR letno. Javni uslužbenci na delovnih mestih iz prvega odstavka te točke, ki so uvrščena do vključno 26. plačnega razreda, pridobijo pravico do izplačila višje plače s 1. 7. 2017. Drugi javni uslužbenci iz prvega odstavka te točke pridobijo pravico do izplačila višje plače s 1. 10. 2017.

Najkasneje v roku 15 dni po doseženem dogovoru iz prvega odstavka te točke se sklenejo vsi Aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev, v nadaljnjih 30 dneh pa morajo posredni in neposredni proračunski uporabniki na podlagi sprejetih aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev izvesti spremembe aktov o sistematizaciji, s katerimi se uveljavijo spremenjena vrednotenja delovnih mest. Javni uslužbenci morajo prejeti ustrezne anekse k pogodbi o zaposlitvi najkasneje tri delovne dni pred datumom pravice do izplačila plače.

S spoštovanjem.

Želimo vam lepe prvomajske praznike.

Rezultat iskanja slik za majpan

Lepo pozdravljeni.

Obvestilo

Vpis v register

Lepo pozdravljeni.

 

 

 

KONTAKT

 

E-pošta

 

Telefon
040 704 220

 

 

Iskanje