Znak SFRU J

obvestila

Poračun regresa

Kratka razlaga za poračun regresa

Na pogajanjih smo reprezentativni sindikati opozorili vladno pogajalsko skupino (prisoten tudi Vidič, Apohalova, predstavniki ministrstva za finance, vladna zakonodajna služba), da je dohodek v dogovoru  poimenovan kot regres, vendar se v vsebinskem smislu ne more šteti za regres za letni dopust, ki je določen kot pravica iz delovnega razmerja v skladu z zakonom, saj mora biti regres za letni dopust v načelu izplačan najpozneje do 1. julija posameznega leta. Zato se mora takšen poračun regresa obdavčiti. Pri poročanju na REK obrazcu se torej v tem primeru ne sme uporabiti šifre vrste dohodka, ki je namenjena za regres (1090), temveč se uporabi šifra vrste dohodka  za druge dohodke iz delovnega razmerja. Ministrica je zelo odločno odreagirala in dejala, da je vlada tista, ki bo povedala ali je poračun regresa obdavčen ali ne. Jasno je zatrdila, da poračun regresa ne bo obdavčen, saj vlada nima za to rezerviranih sredstev…. Nihče na vladni strani od prisotnih ni imel pripomb na odločitev ministrice, da se regres izplača v neto znesku. Kljub temu sem še sama poklicala MJU in prosila, da se opredelijo do vladne odločitve. Iskanje rešitev je prineslo pojasnilo MJU.

Ukrepi na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 - pojasnilo.

Lep pozdrav.

 

Obvestilo

Obveščamo vas, da je sindikat SFRU-J pristopili k podpisu Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju v letih 2022 in 2023:

1. Višja vrednost plačnih razredov plačne lestvice – vrednost plačnih razredov se bo s 1. oktobrom zvišala za 4,5 odstotka.

2. Višja uvrstitev delovnih mest – uvrstitev delovnih mest se bo s 1. aprilom 2023 povišala za en plačni razred za vse v plačni skupini J 

3. Regres za letni dopust za leto 2022 – pri plači oktober, bo poračunan v višini:

- do vključno 24. plačnega razreda 300 €
- od 25. do vključno 30 plačnega razreda 250 €
- od 31 do vključno 35 plačnega razreda 200 €
- od 36 do vključno 40 plačnega razreda 150 €
- od 41 do vključno 50 plačnega razreda 100 €
Poračuna regresa v zgornjih zneskih bodo dobili zaposleni glede na plačni razred, ki so ga imeli na dan 31. maj 2022.
4. Regres za prehrano med delom od 1. septembra 2022 znaša 6,15 eurov.

5. Zaveza Vlade o realizaciji dogovorov, sklenjenih v obdobju preteklih vlad.

6. Usklajevanje sistemskih sprememb plačnega sistema javnega sektorja – dosežen je bil dogovor z Vlado, da se bo po zaključku teh pogajanj pričelo z usklajevanjem o sistemskih spremembah plačnega sistema javnega sektorja. Najpozneje do 30. junija 2023 se pripravi predlog sprememb in dopolnitev Zakona o sistemu plač v javnem sektorju ( odprava nesorazmerij v osnovnih plačah  spodnje tretjine plačne lestvice).

Javni uslužbenec je upravičen do dnevnice za službeno potovanje v državi, ki traja od 6 do vključno 8 ur, v višini 6,15 evra.

Dodatek iz prejšnjega člena je določen v nominalnem znesku, in sicer višina dodatka za specializacijo znaša 24,32 € bruto, za znanstveni magisterij 37,84 € bruto in za doktorat 62,15 € bruto.«.

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/2022136

Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023

Aneks št. 13 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS)

Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji

Aneks št. 5 h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti

Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije

Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji

Aneks h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji

S spoštovanjem.

Ministrstvo za zdravje

Vabilo. Pogajanja za KP zdravstva in socialnega varstva Slovenije.

Pooblastilo.

S spoštovanjem.

 

 

 

KONTAKT

 

E-pošta

 

Telefon
040 704 220

 

 

Iskanje