Znak SFRU J

obvestila

Obvestilo

Spoštovane članice in člani.

Glede na to, da so se  zaradi enostranskih dvigov plač določenim plačnim skupinam povečala  in ustvarila še večja nesorazmerja med različnimi poklici  v plačni skupini J, v primerjavi z drugimi plačnimi skupinami ugotavljamo, da nam ne preostane nič drugega, kot da tudi plačna skupina J izrazi svoj protest zaradi popolne degradacije naših poklicev in našega dela. Iz medijev je zaznati, da se vladna pogajalska skupina pogaja parcialno samo z nosilci dejavnosti posameznih plačnih skupin. Kljub urgiranju nam je bilo jasno povedano, da so za plačno skupino J  predvidena krovna pogajanja.

Na osnovi navedenega sindikat nima druge možnosti kot, da organizira protestni shod. Da izpeljemo protestni shod, potrebujemo soglasje članstva. V kolikor bi se 40% članstva udeležilo na protestnem shodu, gremo v postopke izpeljave (v skladu s pravno zakonodajo). V tem primeru bi protestni shod potekal v Ljubljani, v soboto. Kdaj in kje bi natančno sporočili.

Prosimo vas, da se pisno opredelite (elektronsko sporočilo na sindikat) ali ste ZA ali PROTI protestnemu shodu. Nujna je prisotnost, ni samo dovolj izjava, da ste za protestni shod. Vabimo tudi nečlane, da se nam pridružijo.

Takoj, ko dobimo vašo pisno opredelitev, vas obvestimo o sprejeti odločitvi. 

Predviden pričetek krovnih pogajanj vladne pogajalske skupine z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja se bo po napovedih pričela konec januarja 2023 (spremembe plačnega sistema).

S spoštovanjem.

Uradni list 163/2022

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-4188/zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-davcnem-postopku-zdavp-2n

Končno je sindikatu po večkratnih poskusih urgiranja in dajanja predlogov uspelo doseči spremembo zakonodaje, ki bo olajšala stresno situacijo pri pridobivanju podatkov za refundacije.

Glej drugi člen:»(7) Davčni organ sme delodajalcu zaradi obračuna nadomestila plače med začasno zadržanostjo delavca od dela zaradi zdravstvenih razlogov razkriti podatke o osnovi za to nadomestilo in številu ur, na katere se ta osnova nanaša. Delodajalec pridobi podatke iz prejšnjega stavka prek informacijskega sistema za podporo poslovnim subjektom na osnovi dokazila o delavčevi začasni zadržanosti od dela.«.

Lep pozdrav.

Objava sprememb v uradnem listu

4096.

Pravilnik o spremembah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole

4097.

Pravilnik o spremembah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami

4098.

Pravilnik o spremembah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/2022161

Ministrstvo je na osnovi predlogov, pozivov in sodelovnja s sindikatom SFRU-J delno izpolnilo zahteve. Kljub temu, da smo se dogovorili za usklajevanje vseh Pravilnikov o standardih in normativih v VIZ so zopet nekateri izpadli.  Odprte so še vedno zahteve za ureditev statusa računovodje VI. TR in ostalih poklicev v VI. TR in V. TR plačne skupine J (predlog 14. člen ZSPJS ali višje uvrstitve s prenosom vseh napredovanj).  Minister je na sestanku povedal, da se bodo vse odprte zadeve reševale na krovnih pogajanjih od januarja 2023 do konec marca 2023, kjer se bo odločalo o spremembah plačnega sistema (stebri -izhodiščni plačni razredi). Sindikat SFRU-J ni podal pozitivnega mnenja. Končno smo  s spremembo pravilnikov dosegli sistemske spremembe glede zahtevane izobrazbe. Sedaj pa je napočil čas, da se zaostrijo zahteve sindikata SFRU-J glede ureditve statusa računovodij VI. TR  in ostalih poklicev. O nadalnjih korakih bomo sproti obveščali. Borimo se naprej...

Lep pozdrav.

 

MIREN BOŽIČ IN ZDRAVO, SREČNO NOVO LETO 2023

 VOŠČILO.

VAM ŽELI SINDIKAT SFRU-J.

 

 

 

 

KONTAKT

 

E-pošta

 

Telefon
040 704 220

 

 

Iskanje